Stichting tot Hulpverlening

der Gereformeerde Gemeenten in de Particuliere Synode Zuid

Aankondigingen

Er zijn op dit moment geen aankondigingen

240px-Euproctis_chrysorrhoea-02_(xndr)Leesboeken over 'het ziek' zijn waarin wordt gewezen op de 'gebrokenheid' van het leven in deze wereld om der zonde wil.
 

 


"Een helpende hand" en "Nogmaals een helpende hand", door Ds. A. Elshout.

Twee boeken die Ds. Elshout schreef vanuit zijn persoonlijke ervaring als predikant en als (depressief) patiënt. Deze boeken zijn al zeer velen tot onderwijs en troost geweest.

(2015 momenteel zijn beide boeken opnieuw uitgegeven en verkrijgbaar in de boekhandel)

_________________________________________________________________________________________________________________

'Veerkracht'  mijn levensverhaal over psychische kwetsbaarheid en weerbaarheid, Nadina van Dam

Den Hertog 296 pagina's 2024, EAN 978 903 313 261 2 De uitgave: in samenwerking met Helpende Handen.

Psychisch lijden is een worsteling waar de omgeving hooguit een fractie van meekrijgt. De reformatorische Nadia van Dam geeft in haar boek "Veerkracht" een inkijkje in haar hoofd dat je als lezer je leven lang niet meer vergeet. De jonge schrijfster heeft autisme, een aandoening die zich kenmerkt door problemen op sociaal gebied, moeite met zaken op de juiste manier interpreteren en behoefte aan stuctuur. Bij vrouwen gaar autisme niet zelden gepaard met angst-en paniekstoornis. Dat laatste uit zich bij Nadiain extreme vorm.

Elk hoofstuk sluit de ervaringsdeskundige af met tal van tips en aandachtspunten voor de persoon zelf en de omgeving. (aldus bovenstaande in de aankondiging van het boek in de rd. krant 9 febr. 2024) 

Zo wordt het boekook een soort naslagwerk voor mensen met autisme, hulpverleners, familie en andere betrokenen. Met haar oprechtheid wil ze bespreekbaar maken wat voor velen dagelijkse realiteit is. In de hoop dat de Heere dit boek wil gebruiken. Want hoe diep je ook zit, er is altijd zicht op licht. (aldus de aankondiging bij Den Hertog)

_________________________________________________________________________________________________________________

"Aan armen uit genâ. Biografie. Uit het leven van ds. A. Elshout". uitgever Den Hertog, Houten, 2008 ISBN 978 900 331 2146 3, 310 blz. (biografie)

Arie Elshout wordt niet, zoals iedereen denkt, profvoetballer of procuratiehouder bij scheepvaartmaatschappij Van Ommeren. De Heere stoot hem uit in Zijn wijngaard, omdat Hij een bijzondere opdracht heeft voor hem. Niet alleen krijgt de predikant Elshout grote betekenis als woordverkondiger, zowel in Nederland als in Noord-Amerika, ook mag hij zich inzetten voor de zending van de Gereformeerde Gemeenten en voor het kerkelijk jeugdwerk. Zijn boeken over psychisch lijden, Een helpende hand en Nogmaals een helpende hand, zijn ook buiten de eigen kring veel mensen tot steun geweest. Ook heeft hij een grote rol gehad bij het tot stand komen van het psychiatrisch ziekenhuis 'Bosch en Duin'.

Maar om zoveel te kunnen betekenen, moet de mens Elshout diepe wegen door. Om, als Gods dienstknecht, aan armen uit genade, Zijn hulp ter verlossing te kunnen tonen...

Het leven van Arie Elshout en zijn vrouw Elfriede Melzian kent vele aangrijpende momenten, soms diepe vertwijfeling. Maar in hun leven geldt door genade: uit die alle redt hen de Heere. 


"Troost in ziekte en sterven", door ds. C. Harinck  ISBN 90 331 189 47

Ziekte en sterven zijn niet uit het leven van de mens weg te denken. De moderne mens weet er niet goed raad mee. Ze passen niet goed in ons beeld van het volmaakte leven dat we voor ogen hebben. Voor mensen die weten dat sterven God ontmoeten is, betekent ziek worden een diepe levenscrisis. Hoe kan ik God zonder verschrikken ontmoeten? Waar kan men troost vinden in ziekte en sterven? Ds. Harinck probeert deze vragen te beantwoorden aan de hand van de geschiedenis van Lazarus. 9789033118944. 


"Wie komt er vandaag? Gedachten over ziekenbezoek", door ds. L. Terlouw. Uitgever: De Banier, Apeldoorn, jaar 2010, ISBN 978 90 336 07844 , 123 blz.

Onder zieken is veel eenzaamheid. Ook in de christelijke gemeenten. Wat kunnen er veel vragen, zorgen en verdriet leven in het hart van de patiënt én in het hart van hen die rondom hem staan. Wat zegt de Bijbel over ziekenbezoek? Wat mogen zieken verwachten van de ambtsdragers?

Met behulp van Bijbelse gegevens en praktische voorbeelden biedt dit boekje handreikingen aan ambtsdragers en gemeenteleden over het thema ziekenbezoek.


"Met hart en ziel. Godsdienstige gevoelens gewogen", door ds. P. van Ruitenburg.

De ondertitel geeft al aan waarover het gaat in dit boek. De schrijver komt tot de conclusie dat de meeste godsdienst er is om mensen zoet te houden en dat men op zoek is naar "godsdienst op maat". Christelijke godsdienst vormt daar meestal geen uitzondering op. Verder komen in dit boekje onderwerpen aan de orde als "krijgen van teksten", "karakter en geloof", en "gevoel in de prediking".

(momenteel zijn deze in de winkel uitverkocht) Eventueel via de antiquair, 'marktplaats' of boekenmarkt.


 "Gij ziet het immers" De vraag naar Gods hand in het lijden, door ds. A. Schreuder . Uitgeverrij Gebr. Koster, Barneveld, jaar 2016, ISBN 978-90-5551-733-6, 145 blz.

In het woord vooraf neemt de schrijver ons mee wat het doel is van deze publicatie. Hij schrijft o.a. het volgende in dit woord vooraf: De ondertitel van dit boek is: 'De vraag naar Gods hand in het lijden'. De Bijbel tekent ons op vele plaatsen de worsteling hoe Gods almacht en Gods goedheid zich tot elkaar verhouden. Met de vragen rondom het lijden en hoe de Heere daar zijn hand in heeft, is alle eeuwen door geworsteld. Juist in onze samenleving die niet mee met God en Zijn Woord wil rekenen, is het belangrijk om ons te bezinnen op wat de Bijbel en onze belijdenis zeggen over het lijden en hoe we daarmee moeten omgaan. Het zou mij tot vreugde zijn als dit boek mag dienen om mensen die in lijden verkeren een handreiking doen hoe ze met de vragen rondom het lijden moeten omgaan. De Heere wijst ons met betrekking tot het lijden een duidelijke weg waarin de mens in het lijden rust en vrede ontvangt voor zijn ziel. Hoe deze rust en vrede ervaren wordt, lezen we in Psalm 10:14: 'Gij ziet het immers, want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve: op U verlaat zich de arme, Gij zijt geweest een Helper van de wees.'

_________________________________________________________________________________________________________________

Hete thee en drie klontjes suiker, door Netty Dijkstra-Geuze. De eenzaamheid voorbij.   Uitgever Jongboek, Heerenveen, 2017.            ISBN 978 94 634 2218 5, 168 blz. €15,00

Eerlijk en gevoelig schrijft mevr. Netty Dijkstra-Geuze over haar pijn en haar verdriet en over duizenden dingen die haar dagen zo complex maken. Zij is opgenomen met een ernstige depressie. De oorzaak hiervan dat bij een van de kinderen een heftige vorm van autisme is vastgesteld. Met als gevolg dat er 'golven' over het gezin komen die tot gevolg hadden dat zij onderuit is gegaan. In deze periode van het leven hunkerde ze naar begrip. Een spoedopname in een ggz instelling volgde. Netty is in een diep dal van een burn-out depressie en waanbeelden terechtgekomen.

Wat we in dit boekje ook mogen zien is het wonder dat tijdens de 'golven' waarin haar geloof mee deinsde, en de opname die volgde vanuit ernstige depressie, haar geloof overeind bleef. Citaat: "Ik ben nooit boos geweest op God, of op de samenleving. Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat God van ons afweet en ons leidt. Deze kinderen zijn niet voor niets in ons gezin geboren. We mogen voor hen zorgen."

Het boek nodigt uit om in één adem uit te lezen.

_________________________________________________________________________________________________________________

 


© 2024 Stichting tot Hulpverlening der Gereformeerde Gemeenten in de Particuliere Synode Zuid

Realisatie: B-boom webhosting & webdesign