Stichting tot Hulpverlening

der Gereformeerde Gemeenten in de Particuliere Synode Zuid

Aankondigingen

Er zijn op dit moment geen aankondigingen

rups2Boeken waarin de analyse van ziektebeelden wordt omschreven. Studieboeken van ziektebeelden met name van psychische aard.


"Geloof: waan of werkelijkheid?" door Andrew Sims. Uitgever:Groen, Heereveen ISBN 97890 5829 963 5 , 288 blz.

De auteur is christen en al meer dan veertig jaar psychiater. In dit boek geeft hij eerst uitleg van het christelijk geloof en de geschiedenis van de psychiatrie de eeuwen door. Daarna beschrijft hij uitvoerig allerlei aspecten van de moeizame relatie tussen psychiatrie en christelijk geloof en staat hij stil bij de beantwoording van de vraag wat de relatie is tussen een religieuze betrokkenheid en de invloed daarvan op de geestelijke gezondheid. Hij komt tot de conclusie dat religieuze opvattingen en christelijk geloof de geestelijke gezondheid niet schaden noch psychiatrische stoornissen of waanideeën veroorzaken. Geloof heeft juist een positieve werking op de gezondheid. 'Christenen hebben een aantoonbaar lager risico op het ontwikkelen van veel psychiatrische aandoeningen en religieuze betrokkenheid helpt bij een beter herstel na een psychiatrische stoornis.' Zijn veelomvattend handboek, geschreven voor zowel patiënten en pelgrims (christenen) als psychiaters, wil met name een verzoening bewerkstelligen ten behoeve van patiënten.

_________________________________________________________________________________________________________________

"Het tekort van het teveel" - De paradox van mentale zorg Door Damiaan Denys uitg. Nijgh & Van Ditmar ISBN 0789038 8073 93.                280 blz.: €21,99

Er speelt iets paradoxaals in de Nederlandse geestelijke gezondsheidszorg. De welvaart is op een toppunt beland. En toch: mensen zijn ongelukkig. Wat is er aan de hand?

Lijden? Moderne mens weet niet meer hoe het moet. Al schrijvend, beschouwend en filosoferend probeert de schrijver achter het wezen van de paradox te komen. De ,,Kernvraag in het boek is: hoe komt het dat we in zo'n welvarende samenleving leven maar er toch zo veel mensen mentaal ziek zijn?" In de samenleving heerst een verkeerd beeld van lijden, zegt Deyns. ,,Enerzijds accepteren we het lijden niet meer. We zien het als een probleem, iets wat niet bij ons past en ons leven belemmert. maar als we het dan krijgen gaan we het wegzetten als een ziekte. Die ziekte legetimeert dat ik mag lijden. Mentaal lijden zonder ziekte is voor ons heel zeldzaam geworden". En dat leidt volgens Deyns opnieuw tot een paradox. 

Het boek geeft aan dat in de tijd waarin we leven de ggz naast een zorg- ook een welzijnssector geworden is. Een boek dat ons aan het nadenken zet als wij dat gaan lezen.


"Hoog gevoelige mensen" door dr. Samuel Pfeifer. ISBN 9789058293824

De manier waarop sensitieve mensen in het leven staan heeft pas de afgelopen jaren een naam gekregen: hoog- gevoeligheid. Het is geen ziekte, maar een bepaalde aanleg. Hoog gevoeligheid kan leiden tot (geloofs)angsten en (geloofs)depressies, waardoor het leven zeer beperkt wordt. Uitputting en wisselende stemmingen kunnen leiden tot innerlijke nood - wat voor een buitenstaander niet gemakkelijk te begrijpen is. Sensitiviteit kan voor zowel de betrokkene als voor de omgeving een gave én een last zijn. Dit boek informeert, maar bemoedigt en ondersteunt ook. De auteur wil hoogsensitieve mensen helpen te leven met de onvolkomenheden en bijzonderheden van hun persoonlijkheid. Hij laat zien dat het mogelijk is dat gevoelige mensen en hun omgeving leren met deze aanleg om te gaan, waardoor het onderlinge begrip wordt vergroot.

Hoog gevoelige mensen is een inzicht gevende handleiding voor familieleden, vrienden, ambtsdragers en hulpverleners.


"Doe uzelf geen kwaad. Pastorale aspecten rond suïcide" door A. Hoogendoorn. Schrijvers in dit boek zijn: D. Heemskerk, ds. Hogchem, ds. Kieviet, ds. Klok, De Knegt, Meeuse etc. Uitgave van Koster.

Suïcide is er altijd geweest en is in de laatste jaren zeker niet minder geworden. Veel mensen voegen de daad bij het woord en 'stappen' uit dit leven. Ingegaan wordt op Bijbelse en kerkhistorische gegevens rondom deze kwestie. Ook het denken van kerkvaders komt aan de orde. Ambtsdragers uit verschillende kerkverbanden beantwoorden verschillende vragen en leveren een eigen bijdrage. Een praktisch boek waarmee veel kan worden gedaan)
_________________________________________________________________________________________________________________

"IN BANGE DAGEN". Pastorale wenken in angsten en twijfel door Dr. P.C. Hoek. ISBN 9789033603853

Dr. P.C. Hoek is als docent praktische theologie verbonden aan het Hersteld Hervormd Seminarie. Hij heeft zijn boek In bange dagen geschreven terwijl hij de gewone gemeenteleden in gedachten had. 'Dit is geen pastorale handleiding hoe ambtsdragers met angstige mensen moeten omgaan. Al kunnen ze er misschien zeker dingen in lezen waar ze iets aan hebben in het pastoraat'. De opzet van het boek In bange dagen is om er een meditatief boek van te maken aldus Dr. Hoek. Dr. Hoek waarschuwt pastoraal werkers dat bij mensen die kampen met angst en twijfel niet te snel te spreken. Juist het luisteren zonder direct met je commentaar te komen, is helend voor deze mensen.

_________________________________________________________________________________________________________________

"GEVANGEN in moeite en verdriet". Suïcide bij pubers en jongeren Dr. J.Stolk en ds. J. Belder. ISBN 9789087182151

Boekhandel: Den Hertog 192 blz. paperback prijs €14,95

Het boek gaat over pubers en jongeren die zelf een eind aan hun leven maken. Voor hen is dat een einde van een lijdensweg. Voor ouders, familie en vrienden is het een schrikbeeld. Elk jaar zijn er in Nederland meer dan tachtig jongeren die zichzelf doden. En dat nog afgezien van de meer dan drieduizend jongeren die een poging doen om hun leven te beëindigen. Achter 5 woorden gaat een wereld van moeite en verdriet schuil.

De vraag: Hoe komen pubers en jongeren ertoe zichzelf te doden of proberen een eind aan hun leven te maken? Wat gaat er in hen om? Kunnen we hen begrijpen in hun hopeloze besluit niet verder te willen leven? Kunnen ouders het zien aankomen? Deze en andere vragen staan in dit boek centraal. 

De laatste hoofdstukken staan in het teken van de pastorale begeleiding van ouders en gezinsleden die een zoon of dochter, broer of zus door zelfdoding verloren hebben. 

_________________________________________________________________________________________________________________

"Wat.............met je doet"  Alle delen zijn uitgegeven door uitg. Boekencentrum en kosten ongeveer €17,00

 "Wat ......... angst met je doet" - Vincent van Bruggen.

"Wat ......... borderline met je doet" - Arthur Hegger.

"Wat ......... autisme met je doet" - John Foran& Karin Harsevoort - Zoer

"Wat ......... schizofrenie met je doet" - Erry Pieters - Korteweg.

"Wat ......... dwang met je doet" - Kees Roest.

"Wat ......... huiselijk geweld met je doet"- Roel Timmerman.

"Wat ......... burnout met je doet" - Pieter Dingemanse.

"Wat ......... alcohol met je doet"- Jantina Boelaars en Joyce Rampersad.

"Wat ......... depressie met je doet" - Arie Jan de Lely.

"Wat ......... suïcidaliteit met je doet - Henrike Rebel. uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; 2013; ISBN 978 90 239 2652 8.

"Wat ......... een eetstoornis met je doet - Arina Bakker (april 2014 uitgekomen) 

"Wat.......... met je doet" is een serie praktische gidsen voor het omgaan met psychische problemen en vraagstukken. Goed geschreven door deskundigen, met interviews van ervaringsdeskundigen.


"Psychische stoornissen en bijbelse zielszorg" door Samuel Pfeifer, ingeleid door dr. J. van der Wal - ISBN 90-5030-419-2, uitgever Groen en zn.

Bevat veel goed leesbare informatie over psychische stoornissen. Het belangrijkste aspect van dit boek is echter de verbinding met de Bijbelse zielszorg: "Hoe kan en moet met de patiënt worden omgegaan?". Een belangrijk en zeer bruikbaar hulpmiddel. Een vraagbaak waar u als ambtsdrager nogal eens op terug kan grijpen.


 "Je lichaam een tempel over porno en andere vormen van seksverslaving". ; B. Zijl; uitg. de Banier, Apeldoorn, 2013; ISBN 978 9033610004; 96 blz.; €9,95.

De beschikbaarheid van porno is in rap tempo groter geworden en het kijken neemt toe, helaas ook onder christenen. Ben Zijl schreef een toegankelijk boekje waarin hij open en eerlijk ingaat op de vloedgolf van pornografie en hoe dit de visie op seksualiteit beïnvloedt. Hij schreef dit boekje voor iedereen die worstelt met porno kijken of seksverslaving, maar ook voor ouders en andere opvoeders.


Op de avond over Jeugdzorg van 2 oktober 2014 noemde oud. E.J. Verbrugge twee nuttige boeken over opvoeding en gezin.

Het Grote Handboek Voor Het Gezin, Claudia Mühlan, ISBN13: 9789043505789

Het Grote Handboek Voor Het Gezin vergelijkt opvoeden met de bouw van een huis.

  • Er moet een stevig fundament zijn: een goede sfeer. Dit kost TIJD. Als er geen goede sfeer is, landt het gewoon niet wat je verder doet.
  • Er zijn muren: aanleren van zelfstandigheid en verantwoordelijkheden leren dragen. Dat is het uiteindelijke doel van de opvoeding.
  • Er is een dak: regels en discipline. Dit moet er vanzelfsprekend ook zijn, maar kan niet zonder de andere twee elementen.

Deze drie elementen moeten met elkaar in evenwicht zijn.

De 5 vijf Kenmerken Van Een Gezond Gezin, Gary Chapman, ISBN13: 9789063533120.

De 5 vijf Kenmerken Van Een Gezond Gezin zijn:

  • Dienstbaarheid. In plaats van 'ik' gaat het om 'wij'. Gericht zijn op jezelf geeft eenzaamheid; dienstbaarheid geeft warmte en saamhorigheid, geeft vreugde, verfrist en verrijkt.
  • Een goed huwelijk. Ouders vormen de directie van hun gezin en ouderschap is team work. De spreker heeft kinderen in behandeling uit een gezin waar de ouders niets meer met elkaar hebben... Dat is een fundamenteel probleem in de opvoedingssituatie.
  • Onderwijs en training. Opvoeden is begeleiden naar zelfstandigheid. Je moet uitleggen, overdragen. Je moet voordoen, voorleven. Woorden en daden moeten in evenwicht zijn..
  • Vaderschap (en moederschap). Chapman noemt alleen vaderschap. Natuurlijk is moederschap ook belangrijk, maar is meer vanzelfsprekend. Een volwassen vader-kind relatie is onmisbaar in een gezond gezin. Anders zoeken kinderen deze vaderfiguur buitenshuis in onverstandige relaties met mannen of jongens in hun omgeving.
  • Kinderen die hun ouders eren. Gezag is geen blinde autoriteit. Gezag komt van gezeggen, iets te zeggen hebben.

Jong & depressief, dr. Joop Stolk  , ISBN 978 94 029 04444 4; uitgever: De Banier, Apeldoorn, 2017 143 blz; € 14,95.

Volwassen worden is als emigreren onder dit thema wordt het boek besproken en van een recensie voorzien door  Ad Molenaar op 21 maart 2018 in de rd krant. Hij schrijft in het artikel van de recensie o.a. het volgende: citaat: "In het boek wordt veel lezenswaardigs aangeboden. Verhelderend is de rode draad van drie ziektegeschiedenissen die door het boek loopt. Het boek geeft een overzicht van de problematiek van de depressie aan de hand van onderstaande vragen: Wat is een depressie? Waaraan merk je het? Waardoor komt het? Wat betekent het? Is het echt zo? Hoe kunnen we helpen? Kun je een depressie voorkomen? Vaak heeft een depressie echter een onderliggende betekenis. In het hoofdstuk over de factoren bij het ontstaan van een depressie wordt ook ingegaan op de relatie tussen depressieve gevoelens en het christelijk geloof.

Dit boek is een verhelderend en lezenswaardig, voor ouders bij de zorg voor hun depressieve zoon of dochter, maar ook voor andere betrokkenen. Ook voor depressieve jongeren zelf kan het goed zijn om dit boek te lezen". einde citaat.

________________________________________________________________________________________________________________

Refresh, Shona en David Murray  , ISBN 9789 087 1805 84; uitgever: De Banier, Apeldoorn,  222 blz; € 16,95.

Opfrisser voor een vermoeide geest.  

In de boekaankondiging van het rd. staat o.a. citaat: "In tien verschillende 'sportzalen' neemt de Schotse predikantsvrouw Murray de lezer mee om zich te oefenen in een leven ,, in het tempo van genade. " De eerste sportzaal heet "gezondheidscheck". Hier vertelt Murruay over haar eigen burn-out. Ook zijn er de "sportzaal: Terugblik, Rust, Iets doen (bestaat vooral uit "Niets doen") Recreatie". Ook is het advies één dag in de week afzonderen: niet met je werk bezig zijn. De telefoon laten voor wat hij is.

_________________________________________________________________________________________________________________

KOMT GOED, Opgebrand en huilend op de bank, ISBN 9789 4930 2200 3; uitgever: Baard en Hoogenboezem,

Tristan Baard uit Oud- Beijerland was 17 jaar toen hij een burn-out kreeg. citaat:  ,,In mijn hoofd was het een complete chaos. Ik kon niet meer helder nadenken. Mijn schoolprestaties gingen achteruit. Negatieve gedachten kregen de overhand."

 In "Komt goed" beschrijft hij zijn ervaringen tijdens zijn burn-out en depressie. Tristan hoopt dat jongeren door zijn boek meer open over hun burn-out of depressie durven spreken. ,,Ook wil ik met mijn boek bereiken dat ouderen meer begrip hebben voor jongeren die opgebrand raken".

De hoofdboodschap van zijn boek? Tristan: ,,dat is de titel: het komt goed!!" Hoe somber je ook bent, het kan weer goed komen. Tenminste, als je hulp zoekt. Voor mij geldt dat deze periode me sterker heeft gemaakt".

_________________________________________________________________________________________________________________

EENZAAM, Een zoektocht naar betekenis, oorzaken en oplossingen; Nels Fahner ; ISBN 9789 0239 5515 3;

uitgever: Kok Boekencentrum; 191 blz.; €17,99,

Eenzaam, onmachtig en somber. citaat uit de boekaankondiging in het rd: Het zorgt voor stress: contact willen leggen en je tegelijkertijd onmachtig voelen om dat te doen. ,,Toch moeten mensen die last hebben van eenzaamheid zelf aan verandering werken", zegt Nels Fahner. ,,Zelfkennis en creativiteit kunnen iemand vooruit helpen."

Verder geeft Fahner een definitie van eenzaamheid: ,,Eenzaamheid is de ervaring van gemis van betekenisvolle relaties. Er zijn twee componenten: emotionele en sociale eenzaamheid. Respectievelijk het gemis van iemand die dicht bij je staat en met wie je lief en leed deelt, en het gemis van een vrienden en kennissenkring. Sommige deskundigen voegen daar existentiële eenzaamheid aan toe, ofwel vervreemding van de wereld. Mensen zijn bang om contact met anderen te leggen, hebben het gevoel dat ze niets aan hun eenzaamheid kunnen doen en zijn neerslachtig".

________________________________________________________________________________________________________________

"Veel succes met je PTSS". Marijke Groot; ISBN 978 9082 3975 74

uitgever: Kom motief 

In de boekaankondiging van het rd. staat ,,Mijn man zei: Zo kan het niet langer".

"Veel succes met je PTSS" is een combinatie van gedichten en verhalen over de opname periode van Marijke Groot. In het boek is ze zowel positief als negatief over de ggz.

Een boekje met de praktijk van een opname in de ggz bij een depressie.

_________________________________________________________________________________________________________________

Wie is er nou eigenlijk gek? Ewout Kattouw; ISBN 978 9493 1271 59. 240 blz. €25,50

uitgever: De Graaff

In de aankondiging van het boek in de rd. krant schrijft de recensent de Vries; 'Zijn 25 -jarige trektocht door de psychiatrie leverde Ewout Kattouw 22 diagnoses op. Ze werden bestreden met veertig verschillende medicijnen, die hem alleen maar zieker maakten. In "Wie is er nou eigenlijk gek?" blikt de Fries terug met oud-behandelaars en onafhankelijke deskundigen.

De schrijver van dit boek mag nu ervaringsdeskundige in de ggz wezen. Op initiatief van Ewout Kattouw werd recent [2022] de Stichting Pill opgericht. De stichting gaat zich inzetten voor een meer holistische kijk op psychische ontregeling en een verantwoord gebruik van psychofarmaca. 

_________________________________________________________________________________________________________________

over opvoeding en gezin

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE


© 2023 Stichting tot Hulpverlening der Gereformeerde Gemeenten in de Particuliere Synode Zuid

Realisatie: B-boom webhosting & webdesign